Adatvédelemi tájékoztató


1. Adatkezelő megnevezése

Németh László e.v.

Székhely: 7095 Iregszemcse, Zrínyi utca 8.

Adószám: 60809843-2-37

E-mail: info@nemethlaszlokomuves.hu

Telefon: +3670/677-56-22

Weboldal: www.nemethlaszlokomuves.hu

továbbiakban, mint Adatkezelő.

Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban,

mielőtt használná Adatkezelő weboldalát, vagy valamilyen információt bocsátana

rendelkezésére, lépjen kapcsolatba a honlapon vagy a jelen tájékoztatóban megadott

elérhetőségeken.


1.1. Server-Logfile-ok

Webnode AG, 

azonosító: CH - 170.3.036.124-0

Székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Switzerland, 

Kapcsolati e-mail: support@webnode.com.

Link: www.webnode.com

A honlapunk tárhely-szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az Ön böngészője által küldött adatokat ún. Server-Log fájlokban (a böngésző típusát és változatát, Host-nevet, idő, operációs rendszer, hivatkozási-URL). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más adatokkal, és csak a honlapunk jogszabályba ütköző használata esetén kerülnek elemzésre.

Az Ön joga a tájékoztatáshoz, törléshez, tiltakozáshoz / jogorvoslati tájékoztató Önnek alapvető joga van az ellenszolgáltatás nélküli tájékoztatáshoz, kijavításhoz, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz. Ilyen jellegű kérés esetén kérjük forduljon hozzánk. Ha Ön úgy gondolja, hogy az adatainak kezelése, ill. feldolgozása az adatvédelmi jogszabályokba ütközik, vagy az adatvédelmi jogai, ill. igényei más módon sérültek / sérülnek, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál - Honlap: www.naih.hu Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.


2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  •  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről.

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény ("Adatvédelmi Törvény").


3. A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya és elfogadása

Időről időre ezen tájékoztató változhat a különböző frissítések miatt. Adatkezelő fenntartja a

jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a

módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni Adatkezelő

weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát. Ezen

tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2024.01.11.

(Amennyiben a tájékoztató nem jelenik meg, kérésére Adatkezelő megküldi Önnek e-mailben

a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát.) Az adott információ rendelkezésre

bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az információ rendelkezésre

bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.


4. Ügyfelektől gyűjtött adatok

Általánosságban Ön használhatja Adatkezelő weboldalát úgy is, hogy nem ad semmilyen

információt a részére, ugyanakkor amennyiben regisztrálni kíván a weboldalon, igénybe

kívánja venni valamelyik szolgáltatást, akkor ezzel kapcsolatban Adatkezelő kér Önnel

kapcsolatos adatokat.

Az Ön által megadott információk a következő adatokat tartalmazhatják:

  • az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve levelezési és e-mail címét, fax- és

telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;

  •  az Ön cégének nevét, a cégen belüli beosztását;

  •  az Ön vagy cége bankszámlaszámát, számlázási címét.

Adatkezelő által gyűjtött információk egy része az Adatvédelmi Törvény szerinti személyes

adat. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön

személye azonosítható. Ilyen különösen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több

fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző

ismeret -, valamint az adatból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az

adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható.

Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai

feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Ezen tájékoztatóban a 'Személyes Adat' és 'Önnel kapcsolatos adat' kifejezések

rokonértelműként kerülnek használásra.

Az Önnel kapcsolatos adatokat Adatkezelő különféle módszerekkel gyűjti, ideértve az alábbi

eseteket: (a) mikor Adatkezelő és partnerei weboldalain keresztül bocsátja Ön rendelkezésre;

vagy (b) mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásainak

használatával, vagy egyéb módon lép kapcsolatba Adatkezelővel és információt bocsát

rendelkezésére.

Adatkezelő az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrzi, amíg az az adatkezelés céljának

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél

elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely

szerződés, vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

4.1. Közösségi média felületekkel összefüggésben 

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkezik (például Meta, Linkedin Threads, Instagram, YouTube); így ha például a Felhasználó "kedveli" az oldalunkat Facebookon, vagy "követ" bennünket YouTubon, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.


5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

5.1. Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi

felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet

tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá

visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi

kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt

az adatok további kezeléséről az érintett részére).

5.2. Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan

közölni.

5.3. Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő

kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.4. Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé

továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról

szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját,

valamint a továbbított adatok körét.

5.5. Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

a) Online kapcsolatba lépés név / telefonszám / e-mail cím megadásával

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: ügyfél felkeresése, a megkeresés céljának kibontása.

Az adattovábbítás jogalapja: adatfelhasználás kizárólag belső, szerződéskötés célra.

Adatfeldolgozó: az 1. pontban meghatározott Adatkezelő;

Az adatok törlésének határideje: a technikai egyeztetést követően, szerződéskötés

meghiúsulása esetén azonnali adat törlése.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szerződéskötés ellehetetlenítése.

b) Offline érdeklődés

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: a személyes konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása; a

telefonszám, időpont illetve adategyeztetés céljából szükséges.

Adattovábbítás: belső rendszerbe, ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatfeldolgozó: az 1. pontban meghatározott Adatkezelő;

Az adatok törlésének határideje: meghiúsult szerződéskötés esetén azonnali.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: személyes konzultáció ellehetetlenülése.


6. Az adatok kezelése

Adatkezelő az Önnel kapcsolatos adatokat a következő célok érdekében kezeli: (a) regisztrálni

Önt Adatkezelő weboldalán, vagy a weboldal által kínált szolgáltatások nyújtása céljából

(ideértve minden Adatkezlővel, valamint szolgáltatásaival kapcsolatos információ keresését,

vagy kérését);

(b) Adatkezelő piacának, ügyfeleinek, és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése céljából

(ideértve az Ön véleményének kikérését Adatkezelő szolgáltatásairól, valamint ügyfél-

igényfelmérés végzését); (c) Adatkezelő által ajánlott helyszínek és szolgáltatások nyújtása,

ellenőrzése, átdolgozása, illetve bővítése céljából; (d) az Önnel szemben fennálló szerződéses

kötelezettségek (ideértve a Adatkezelő szolgáltatásainak Ön részére történő eladását), továbbá

minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettség teljesítése céljából; promóciók szervezése

céljából; (e) amennyiben Ön Adatkezelőnél, vagy egy másik üzleti partneréhez tartozó

társaságnál történő alkalmazása céljából adott Adatkezelő részére információt, az erről való

döntéshez; valamint(f) a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.

Az Önnel kapcsolatos adatok adatkezelésének több jogalapja is lehet: (a) Adatkezelő

elsősorban az Ön hozzájárulásával kezeli az adatait; (b) az Önnel megkötött szerződésben

megadott Személyes Adatai a szerződés teljesítéséhez szükségesek, ezért Adatkezelő ezen

jogalapnál fogva is kezelheti az adatait; (c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, így például az esetleges adóhatósági vizsgálatok

miatt az elévülési idő végéig meg kell őrizni a szerződéseket.

Adatkezelő által kezelt adatokat az Ön kérésére törli a jelen tájékoztatóban meghatározott

feltételekkel, illetőleg kivételekkel. Szerződéskötés esetén Adatkezelő az Ön adatait a

szerződés megszűnésétől számított 7 éven keresztül megőrzi és csak utána törli.


7. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

7.1. A jogszerű adatkezelés érdekében Adatkezelő biztosítja, hogy nem férhet hozzá

jogosulatlan személy az Ön adataihoz. Az Ön Személyes Adatainak megvédése céljából

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű fizikai,

elektronikus és igazgatási eljárások foganatosítása történt. Ezen tevékenység során

Adatkezelő különös tekintettel van arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során

megakadályozzon minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Adatkezelő az iratokat

fizikailag zárható helyen és zárható szekrényben kezeli, őrzi. Az iratokhoz arra jogosult

személyek férnek hozzá. Online tárolt adatok jelszóval védettek, és csak arra jogosult személy

férhet hozzájuk. A jogszerű adatkezelés érdekében Adatkezelő tűzfalat és antivírus programot

használ a külső támadások ellen.

7.2. Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül Adatkezelő nem teszi

hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve: (a) abban az esetben, ha Adatkezelő

alkalmazottai, munkatársai, szállítói, illetve kereskedelmi partnerei részéről az adatkezelés

céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az

értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást,

piackutatást, ügyfelek részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére

biztosítandó termékek és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, illetve promóciós célokat);

b) abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi

szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak

szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; (c)

Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd abban az esetben szintén megismeri az Ön személyes

adatait, amennyiben az Ön által megadott adatokkal kapcsolatban bármilyen jogi eljárásra sor

kerülne; (d) amennyiben jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi, avagy jogerős bírósági,

hatósági határozat kötelezi Adatkezelőt erre.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel, vagy a

fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel Adatkezelő megosztja, minden esetben eleget tesz

az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel kötött

szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél: (a) ne használhassa fel az Ön

Személyes Adatát a megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra,

és; (b) megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az Ön

Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

ellen.

Adatkezelő minden szükséges óvintézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy azon

alkalmazottai, munkatársai, szerződéses partnerei, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos

információkhoz, azokat a jelen iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban

foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Alkalmazottaival, munkatársaival,

szerződéses partnereivel kötött szerződésekben biztosítja, hogy a rendelkezésükre bocsátott

adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

7.3. Az Ön által megadott személyes adatokat Adatkezelő digitálisan tárolja és biztonságosan

megőrzi a cég székhelyén vagy fióktelepén avagy a cég tulajdonát képező számítástechnikai

eszközökön.


8. Adatkezelő weboldala látogatóinak adatai

8.1. Adatkezelő az általa üzemeltetett, 1. pontban meghatározott weboldal látogatásakor a

látogató személyek beazonosításához szükséges adatot nem rögzít.

8.2. Adatkezelő által üzemeltetett, 1. pontban meghatározott weboldal html kódja

webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató

hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai

szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének

beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a

Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google

Analytics szolgáltatás keretében.

8.3. Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún.

remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló

technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat Adatkezelő weboldaláról és

egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat

nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a

Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing

listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

8.4. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a

böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően,

de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a

Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

https://www.google.com/privacy.html

https://www.facebook.com/about/privacy/


9. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ön személyes adatát, és ha igen,

akkor az általa kezelt személyes adataihoz biztosítson az Ön számára hozzáférést. Önnek joga

van ahhoz, hogy a következő személyes adatokhoz információkhoz hozzáférést kapjon,

amennyiben az Önre vonatkozó adatot érint: (a) az adatkezelés céljáról; (b) az Ön személyes

adatainak kategóriáiról; (c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve

amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a

harmadik országbeli címzetteket; (d) ha az adatokat Adatkezelő nem Öntől gyűjtötte, akkor a

forrásukra vonatkozó minden elérhető információról; (e) személyes adatoknak harmadik

országba történő továbbítása esetén azokról a garanciákról, amelyek az adattovábbítások

jogszabályoknak megfelelő rendelkezését biztosítják; (f) az esetlegesen bekövetkezett

adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Ön a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, Adatkezelő 1. pontban rögzített címére

küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az e-mail címre küldött e-mailben

tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérés akkor tekinthető hitelesnek, ha a

megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatáskérés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Ön regisztrált

e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy Adatkezelő a tájékoztatás megadása

előtt Önt más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet Önnek Adatkezelő által

kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges

adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a

személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják

meg az Ön adatait.

Adatkezelő az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön

által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

9.2. Ön kérheti Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A helyesbítés vagy módosítás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján)

kerülhet sor, mint a fenti 9.1. pontban meghatározott tájékoztatáskérésre. Adatkezelő az Ön

kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre

küldött levélben értesíti.

9.3. Ön kérheti Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható,

ha az adatkezelés szükséges (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz

való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály

felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve

védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról Adatkezelő minden esetben tájékoztatja Önt,

megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már

nem állíthatók helyre. A törlés kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján)

kerülhet sor, mint a fenti 9.1. pontban meghatározott tájékoztatáskérésre. Adatkezelő az Ön

kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön

által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.4. A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül,

ingyenesen kérheti, hogy Adatkezelő törölje az erre vonatkozó adatbázisából, kapcsolatba

lépve az 1. pontban írt elérhetőségeken. Továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot

kap Adatkezelőtől e-mailben, vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben

emlékeztetni fogja Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül,

ingyenesen kérni, hogy a közvetlen értékesítéssel kapcsolatos adatbázisból törölje.

Amennyiben Ön ezt kéri, akkor az Ön Személyes Adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a

jelen pontban hivatkozott adatbázisából.

9.5. Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Adatkezelő korlátozza, ha a következő

pontokban rögzített esetek valamelyike teljesül: (i) Ön vitatja a kezelt személyes adatok

pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,

hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (ii) ha az adatkezelés jogellenes

és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii)

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (iv) Ön a GDPR

21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adatkezelő minden esetben megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága

nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak

kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó

ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt. A korlátozás kérésére

ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 9.1. pontban

meghatározott tájékoztatáskérésre.

9.6. Ön kérheti, hogy Adatkezelő az Ön által rendelkezésére bocsátott és az általa automatizált

módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható

formátumban az Ön részére átadja és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az adatok átadásának és továbbításának kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail

útján) kerülhet sor, mint a fenti 9.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Adatkezelő

az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az

Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.7. Ön tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése

kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen

érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és

szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett

személy gyermek; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás

vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése

érdekében kerül sor. Adatkezelő az Ön tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a

tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes

adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra

kerültek.


10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők Adatkezelő

munkatársai az 1. pontban írt e-mail címen.

10.2. Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:

+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

10.3. Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék

hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt

is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül

tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

Iregszemcse, 2024. január 11.